Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Dokončené stavby

Dokončené stavby v roce 2021 až 2022

 

Tišnov, Dvořákova – rekonstrukce kanalizace

Předmětem stavby byla oprava kanalizační stoky v ulici Dvořákova a dále i oprava napojení na stoky z ulic Havlíčkova, Majorova, Vrchlického, Kvapilova a Chodníček.

Délka opravené kanalizace byla 430 m.

Celkové náklady                             10 275 tis. Kč

  • příspěvek města Tišnov              1 878 tis. Kč
  • dotace JMK                                      3 938 tis. Kč
  • zdroje Svazku                                 4 459 tis. Kč

 

Předklášteří, Kopečná - oprava vodovodu a kanalizace

Součástí stavby byla oprava vodovodu a stoky jednotné gravitační kanalizace včetně přípojek od stávajících dešťových vpustí. Obnova délky vodovodního řadu byla 47 m, délka kanalizačního řadu 43 m.

Celkové náklady                                1 244 tis. Kč

 

Tišnov, Purkyňova - rekonstrukce vodovodu

Z důvodu plánované novostavby ambulantního traktu Nemocnice Tišnov, byla provedena rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu délky 72 m.

Celkové náklady                                1 031 tis. Kč

 

Vohančice - rozšíření zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy

Předmětem stavby bylo zajištění potřebného množství pitné vody pro obec Vohančice a Pejškov u Tišnova. Vodárenská soustava byla posílena z vodojemu Heroltice-Dřínová v obci Heroltice. Voda je dopravována zesilovací čerpací stanicí za obcí Heroltice do vodojemu na návrší před obcí Pejškov a následně gravitačně do nového podzemního vodojemu Vohančice. V obci Pejškov byl realizován vodovod, který v obci nebyl.

Celkem délka rozvodných vodovodních řadů 3 325 m.

Celkové náklady                                33 508 tis. Kč

  • dotace SFŽP                                     18 772 tis. Kč
  • příspěvek města Tišnov                 5 363 tis. Kč
  • příspěvek obce Vohančice             2 500 tis. Kč
  • dotace JMK                                         5 000 tis. Kč
  • zdroje Svazku                                    1 873 tis. Kč

 

Tišnov – obnova vodovodu nám. 28.října po ul. Květnická

V rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Riegrovy a Černohorské došlo k rozšíření stavby o rekonstrukci křižovatky nám. Míru, nám. 28. října, ul. Riegrovu a Dvořáčkovu.  V úseku od této křižovatky po ulici Květnickou došlo k obnově vodovodního řadu v délce 110 m. Tento vodovodní řad pocházel z roku 1932, byl z litiny o dimenzi 150 mm. Obnova vodovodního řadu byla ve stejném materiálu a ve stejné dimenzi.

Akce se zahájila v září 2022 a byla dokončena v říjnu 2022.

Celkové náklady                                    3 066 tis. Kč     

 

Obec Železné – přivaděč JÚ Loupežníky, oprava a doplnění vodovodu

Původní trasa tohoto vodovodního přivaděče z jímacího území Loupežníky do obce Železné byla vystavěna v roce 1955 a vedla mimo zastavěnou obec. V současné době je kolem přivaděče vystavěna zástavba rodinných domů a přivaděč je trasován po pozemcích soukromých vlastníků. Jeho současná délka je 790 m a z důvodu ukončení životnosti tohoto vodovodu bylo nutné přistoupit k jeho obnově. Nová navržená trasa je mimo soukromé pozemky a vede podél nezpevněné cesty a vodního toku Lomnička. Délka nové trasy je 1 150 m a v obci se dále vybudovalo prodloužení stávajícího řadu o 120 m.

Stavba byla zahájena v červenci 2022 a byla dokončena v říjnu 2022.

Celkové realizační náklady               9 541 tis. Kč

 

Předklášteří – rekonstrukce zásobovacího vodovodního řadu z vodojemu do areálu opatství Porta coeli

V březnu roku 2022 se zahájila obnova vodovodního přivaděče do obce Předklášteří z vodojemu Čepička přes areál Porta coeli o celkové délce 1 478 m a dimenze potrubí 200 mm. V rámci změny trasy potrubí došlo i k narovnání vlastnických vztahů především v rámci cisterciánského opatství, kdy se posunula nezpevněná cesta směrem k vodojemu přes pozemky opatství do své původní trasy.

Stavba byla dokončena v září 2022.

Celkové náklady                                5 577 tis. Kč

 

Tišnov, ul. Wagnerova – rekonstrukce a doplnění vodovodu

Akce byla vyvolána záměrem města Tišnova vybudovat na pozemku p.č. 2027/1 a p.č.st. 1083 k.ú. Tišnov bytový dům. V současné době vede přes tyto pozemky vodovodní řad, který byl nutno přeložit.

Celková délka nového potrubí vodovodního řadu a přípojek je 265 m.

Akce byla zahájena v říjnu 2022 a dokončena v prosinci 2022.

Celkové náklady                                 3 349 tis. Kč

 

Tišnov OK – ulice Riegrova, Černohorská

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla vyvolána především  špatným technickým stavem a faktem, že se dlouhodobě chystala celoplošná oprava Riegrovy a Černohorské ulice, včetně rekonstrukce okružní křižovatky těchto ulic, která je ve správě SÚS Jihomoravského kraje.

V rámci této stavby byla realizována na ulici Riegrova rekonstrukce kanalizace v délce 539 m a rekonstrukce vodovodu v délce 396 m a obnova vodovodu na ulici Černohorská v délce 218 m.

Původní betonová kanalizace ulice Riegrova pocházela z roku 1950 až 1952 a v současnosti ji nahradila kanalizace z kameniny se životností zhruba 100 let. Litinový vodovod v ulici Riegrova a Černohorská byl vybudován většinou v roce 1932, část pak z oceli v roce 1955. Vodovod byl nahrazený litinovým potrubím se životností také 100 let.

V rámci vyhlášení nejlepších staveb v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2022, získala stavba 2. místo v kategorii Dopravní a inženýrské stavby.

Zahájení stavby                                   30.8.2021

Ukončení stavby                                 10.10.2022

Celkové náklady                                26 567 tis. Kč

Výše úvěru                                           22 158 tis. Kč

Zajímavé informace…