Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Připravované stavby

ČOV Březina - intenzifikace a rozšíření

Dlouhodobě se připravuje rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Tišnov – Březina: Tato rekonstrukce řeší především zvýšení její kapacity z 18 000 EO na 21 000 EO. Dále řeší i opravu stávajících objektů a výměnu již dosloužené technologie. Vyčištěné odpadní vody z ČOV odtékají do toku Svratka, který je hlavním přítokem do Brněnské přehrady a je tedy kladen velký důraz na zbytkovou hodnotu dusíku a fosforu ve vypouštěné odpadní vodě.

Čistírna odpadních vod je rozdělena na mechanický stupeň čištění, biologický stupeň čištění, třetí stupeň čištění, kalové hospodářství a plynové hospodářství.

V rámci celkové rekonstrukce čistírny v Březině, sloužící především pro obce Tišnov, Předklášteří, Železné, Hradčany, Březina, Heroltice, Vohančice a Štěpánovice, dojde jak k navýšení možného objemu zpracování odpadní vody, tak i k celkové opravě stávajících objektů.

Mechanický stupeň čištění projde pouze celkovou rekonstrukcí, úpravou objektů a sanací betonových částí. V biologické části se budou především nově budovat dvě aktivační nádrže a jedna dosazovací nádrž. Třetí stupeň čištění se navrhuje jako kompletně nový stupeň. Samotné kalové hospodářství projde také kompletní rekonstrukcí, zvyšuje se kapacita zpracování kalu a bude se budovat nový objekt vyhnívací nádrže. V plynovém hospodářství dojde k rekonstrukci plynojemu a kotelny.

V současné době se zahájilo výběrové řízení na zhotovitele akce.

Předpokládané celkové náklady                 222 000 tis. Kč

Předpokládaná výše dotace                            35 000 tis. Kč
Předpokládaná výše úvěru                            115 000 tis. Kč
Předpokládané vlastní zdroje                         10 000 tis. Kč
Předpokládané příspěvky obcí                       62 000 tis. Kč

 

Běleč-Křeptov – obnova vodovodní sítě a výstavba vodojemu

Ve výhledovém plánu je zařazena úplná rekonstrukce vodovodní soustavy v obci Běleč-Křeptov s výstavbou nového vodojemu. V obou místních částech jsou vybudovány dva samostatné vodovody. Zdrojem vody jsou místní jímací zářezy a každá místní část má svůj vlastní vodojem – Křeptov o objemu 50 m3 a Běleč o objemu 100 m3. V minulých suchých letech docházelo k vysychání jímacích zářezů a tím pádem k omezení přítoku vody do obou vodojemů. Vodu potom bylo potřeba navážet cisternou. V místní části Křeptov byl pro nalepšení zdrojů vody vybudován nový hydrogeologický vrt a je plánováno jeho napojení do vodojemu Křeptov. Zároveň je navrženo propojení obou spotřebišť propojovacím řadem tak, aby při nedostatku vody mohla být voda z hydrogeologického vrtu přepouštěna zároveň i do spotřebiště v Bělči. Součástí této velké akce bude i celková rekonstrukce vodovodní sítě v Bělči, která je již na hraně své životnosti.

Předpokládané celkové náklady                    60 000 tis. Kč
Předpokládaná výše dotace                            10 000 tis. Kč
Výše úvěru                                                            20 000 tis. Kč

Vlastní zdroje                                                       30 000 tis. Kč

 

Propojení obce Moravské Knínice – ÚV Podhájí

Jednou z částí je propojení jímacího území v Moravských Knínicích s úpravnou vody pod Čebínem v lokalitě Podhájí. Zde je navržen nový vodovodní řad délky zhruba 1 700 m, který po své trase kříží vodní tok Kuřimky a Batelovský potok. Tím se vodovodní soustava Moravských Knínic propojí s celou soustavou Tišnovska. Dalším významným zdrojem vody je nový vrt provedený pod Čebínem směrem na Chudčice, kdy plánovaným propojením právě s již uvedenou úpravnou vody v Podhájí dojde k posílení zdrojů hlavně pro obec Čebín, Sentice a Hradčany. 

Předpokládané celkové náklady                    12 000 tis. Kč

 

Moravské Knínice – obnova kanalizační a vodovodní sítě

Jedná se o obnovu vybraných úseků vodovodní a kanalizační sítě, které jsou již na hraně své životnosti.  Celková délka vodovodních řadů určených k obnově je zhruba 1 km a celková délka kanalizačních řadů určených k obnově je 3,3 km. 

Předpokládané celkové náklady                 100 000 tis. Kč

 

Dostavba a rekonstrukce stokové sítě, vodovod a kanalizace v ulicích Jungmannova a Halouzkova

V roce 2006 bylo společností AQUA PROCON s.r.o. vypracováno „Posouzení stokové kanalizační sítě Tišnova a Předklášteří“. Z výsledků posouzení vyplynula potřeba provedení rekonstrukce stávajících kanalizačních stok, jejichž stavebně-technický stav je již nevyhovující anebo mají nevyhovující kapacitu. Předkládaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizační sítě v Tišnově v ulicích Jungmannova a Halouzkova. Zároveň došlo k rozhodnutí v souvislosti s investicí do kanalizace, rekonstruovat vodovodní řady v těchto ulicích. Realizace akce je plánována v souladu s městem Tišnov, kdy město připravuje i projekt na rekonstrukci povrchů v těchto ulicích. Předpokládané zahájení akce je v roce 2024.

Obnova kanalizace v délce 679 m.
Obnova vodovodu v délce 638 m.

Předpokládané celkové náklady                 26 394 tis. Kč

 

Tišnov – obnova vodovodu při ulici Kukýrna

Město Tišnov připravuje projekt nového přechodu pro chodce na ulici Kukýrna včetně přemístění autobusových zastávek. V rámci tohoto projektu dojde i k obnově vodovodu v tomto úseku, a to až po ulici Květnickou, kde se vodovod napojí na právě nový rekonstruovaný vodovodní řad. Dojde k obnově dvou větví vodovodu, které procházejí ulicí Kukýrna na pravé i levé straně. Délka větve procházející mimo hlavní ulici je 180 m a pochází z roku 1932, z litiny o dimenzi 50 mm. Délka hlavního řadu procházející v zeleném pásu poděl hlavní komunikace je 132 m, pochází z roku 1932, z litiny o dimenzi 150 mm.

Předpokládané celkové náklady                 6 000 tis. Kč

 

Tišnov ul. Kukýrna – oprava vodovodních řadů

V roce 2024 připravuje svazek opravu vodovodních řadů v ulici Kukýrna v Tišnově a to od křižovatky s ul. Květnická směrem na Lomničku po objekt veterinární stanice č.p. 40. Stavba je rozdělena na dva vodovodní řady.

Hlavní řad vedoucí podél hlavní komunikace ulice Kukýrna je původně z litiny DN 150 z roku 1932 a bude vyměněno 165 m vodovodního potrubí. Výměna potrubí bude opět litina. Začátek opravy je na křižovatce ulic Kukýrna, Květnická a nám. 28. října. Trasa bude ukončena v místě před č.p. 258 směrem na Lomničku.

Trasa druhého řadu je DN 80 z litiny z roku 1932 a vede boční ulicí podél objektů č.p. 52 až č.p. 40. Délka opravovaného potrubí je 190 m a nové potrubí bude z polyethylenu DN 90.

Součástí stavby bude i výměna stávající hydrantů a budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky od zástavby rodinných domů.

Realizace akce                                                     květen 2024 až listopad 2024

Celkové realizační náklady                            2 718 tis. Kč

 

Tišnov ul. Kukýrna (ul. Polní) – ul. Lomnická (ul. Králova)

V roce 2024 připravuje svazek opravu vodovodních řadů v lokalitě ulic Kukýrna a Lomnická. Začátek stavby bude u křižovatky ulic Kukýrna a Polní a konec stavby u křižovatky Lomnická a Králova.

Stavba je rozdělena na dva vodovodní řady vedoucí v ulicích po obou stranách. Ve směru ven z města Tišnova se bude měnit po pravé straně potrubí z litiny DN 150 z roku výstavby 1930 a bude nahrazeno v celé délce 220 m novým potrubím také z litiny DN 150.

Po levé straně ulic Kukýrna a Lomnická dojde k obnově původního potrubí DN90  z polyethylenu z roku 1974 a v celé délce 358 m bude nahrazeno opět potrubí z polyethylenu DN 90.

Realizace akce                                                   květen 2024 až listopad 2024

Celkové realizační náklady                          5 282 tis. Kč

 

ČS Jinačovice – intenzifikace úpravny pitné vody

S realizací nového vrtu v jímacím území Jinačovic v roce 2021 vyvstala potřeba zrekonstruovat současnou čerpací stanici a doplnit ji menší úpravnu vody pro stávající studnu a nový vrt. V rámci této rekonstrukce dojde k opravě i celé budovy a to zateplením, novou valbovou střechou místo stávající rovné střechy a vnitřních a venkovních úprav budovy.  Budou realizovány nové rozvody úpravny vody a elektroinstalace. Doplnění úpravny vody bude spočívat v dodávce tlakového pískového filtru za účelem odstranění sloučenin železa a manganu.

Součástí stavby bude i sanace stávající betonové studny hluboké přes 10 m včetně technologie rozvodu vody a zařízení pro vstup do studny.

Realizace stavby se předpokládá do konce roku 2024.

Celkové předpokládané realizační náklady           7 590 tis. Kč

 

Předklášteří – obnova vodovodního řadu ul. Komenského a Krátká

Pro rok 2024 má svazek k zahájení realizace připravenu akci obnovy dvou vodovodních řadů a to v ulici Komenského a v ulici Krátká.

Úsek ulice Komenské začíná před objektem č.p. 1065 (u vjezdu do autoopravny Zálesák) a končí za křižovatku hlavní komunikace ulice Palackého. Délka předmětného úseku je 386 m a jedná se o výměnu ocelového potrubí DN 200 z roku 1955. Potrubí bude nahrazeno polyethylenem v celé délce DN 200. Tento řad slouží i jako přivaděč vody z jímacího území Předklášteří směrem do Tišnova, kde zásobuje velkou část obce.

V úseku ulice Krátká bude potrubí nahrazeno v celé délce, kde začíná napojením na ulici Strmá. Tento původní vodovod je z oceli DN 80 z roku 1972 a bude nahrazen v délce 97 m novým potrubím z polyethylenu. Realizace v této ulici by měla probíhat bezvýkopovou technologií, takže provoz by v této ulici neměl být výrazně omezen.

Realizace stavby se předpokládá od června do konce roku 2024.

Celkové předpokládané realizační náklady           9 191 tis. Kč

 

Rozdrojovice – obnova vodovodních řádů v ul. Zmola, Na Březině a Na Bahně

V Rozdrojovicích se pro rok 2024 připravuje vetší rekonstrukce několika vodovodních řadů a to v ulicích Zmola, Na Březině a Na Bahně. Celková délka rekonstruovaných řadů bude 425 m. původní potrubí v ulicích Na Bahně a Na Březině je z roku 1947 a v ulici Zmola z roku 1972. Potrubí je z různých materiálů a to od litiny, oceli až po PVC. Potrubí v poslední době zaznamenalo několik vážnějších poruch a účelem opravy je tedy napravit špatný technický stav potrubí.

Realizace stavby se předpokládá do konce roku 2024.

Celkové předpokládané realizační náklady            4 900 tis. Kč

 

Čebín HGV – připojení na síť

V roce 2021 byl vybudován nový posilový zdroj vody (hydrogeologický vrt) zhruba 1 km od úpravny vody v Čebíně Podhájí. Tento vrt vykazuje nejen dostatečné množství vody, ale i vyhovující kvalitu vody, a proto bylo rozhodnuto o připojení tohoto vrtu k celé soustavě skupinového vodovodu Tišnovsko. Vrt má hloubku 80 m a jeho vydatnost činní 6,0 l/s. pro napojení tohoto vrtu je potřeba vybudovat novou šachtu nad vrtem včetně vystrojení vrtu a výtlačného potrubí do úpravny vody v délce 993 m včetně elektroinstalace a systému MaR.

Realizace akce se předpokládá do konce roku 2024.

Celkové předpokládané realizační náklady            4 900 tis. Kč

 

Tišnov ul. Hynka Bíma – obnova vodovodního řadu a stoky jednotné kanalizace

V roce 2023 došlo ke zpracování projektové dokumentace na obnovu vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Hynka Bíma v Tišnově. Původní vodovodní potrubí je z roku 1932 a je z litiny a koncový úsek z oceli. Potrubí bude vyměněno za polyethylen DN 90 a délky 97 m. Původní kanalizační řad je z betonu a vybudován byl v roce 1950. Kanalizace bude nahrazena v celé délce 94 m kameninovým potrubím DN 300.

Realizace akce se předpokládá v roce 2025.

Celkové předpokládané realizační náklady               3 500 tis. Kč

 

Heroltice – oprava vodovodní sítě

Svazek nechal zpracovat projektovou dokumentaci řešící obnovu vodovodních řadů přímo v obci Heroltice, a to v délce 183 m. Jedná se o vodovod z litiny z roku 1965 vykazující značné závady. Potrubí bude nahrazeno v celé délce polyethylenem. Projekt byl zpracován jako doplnění velkého projektu Skupinového vodovodu Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí. V rámci tohoto velkého projektu se počítá s rekonstrukcí vodovodních řadů v Herolticích v délce 769 m. Realizací těchto dvou akcí dojde tedy k výměně 952 m vodovodů v obci.

Realizace stavby se předpokládá v roce 2025.

Celkové předpokládané realizační náklady                        18 457 tis. Kč

 

Jamné – obnova vodovodního řadu na parcelách č. 105, 150 a 336

V Jamném u Tišnova se připravuje obnova vodovodního řadu délky 190 m vedoucí podél státní komunikace č. 377 Tišnov – Rohozec. Úsek opravy vodovodu začíná u hostince U Vlachů a končí směrem k Tišnovu u objektu č.p. 14. Původní potrubí je z oceli DN 80 z roku výstavby 1964 a bude nahrazeno potrubím z polyethylenu DN 90.

Realizace stavby se předpokládá v roce 2025.

Celkové předpokládané realizační náklady                            1 710 tis. Kč

 

Čebín – obnova vodovodního řadu č.p. 162 -  č.p. 32

V obci Čebín se chystá obnova vodovodního řadu v ulici od hlavní komunikace přes Čebín směrem ke kostelu od objektu č.p. 162 po objekt č.p. 32. Délka opravovaného úseku je 171 m a původní ocelový řad DN 100 je z roku 1975. Celý úsek bude nahrazen novým potrubím DN 90 z polyethylenu. Celý vodovod je veden převážně pod chodníkem a opravou tedy nebude v této komunikaci doprava významně omezena.

Realizace stavby se předpokládá v roce 2025.

Celkové předpokládané realizační náklady                            1 880 tis. Kč

 

 

 

 

Zajímavé informace…