Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Webové stránky se upravují...

Připravované stavby

Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí

Projekt rozšíření vodovodní soustavy se skládá z mnoha částí na sebe většinou nezávislých, i když ve skutečnosti jde především o posílení vodních zdrojů a zajištění dostatečného množství vody pro celou spravovanou oblast.

Zásadním opatřením pro zajištění dostatku vody je zvětšení objemů u stávající vodojemů. Toto opatření se plánuje u vodojemu Tišnov – Dřínová, který má objem pouze 50 m3 a slouží přednostně pro obec Heroltice, Březina, nově také pro obec Vohančice a Pejškov, ale zároveň také jako zdroj pro vodojem Klucanina v Tišnově. Pro plánovaný rozvoj obce Vohančice a vzhledem k výraznému nárustu spotřeby vody v obci Heroltice už je objem naprosto nedostačující a plánuje se rozšíření na objem 200 m3.

Zvětšení objemu vodojemu se plánuje i pro objekt Tišnov – Čimperek, kdy stávající vodojem má aktuálně objem 150 m3. Jedná se o vodojem, který zásobuje dolní tlakové pásmo v Tišnově. Po podrobném vyhodnocení tohoto objektu bylo zjištěno jeho vysoké využívání a nižší zabezpečenost s ohledem na průtoky přes tento vodojem, a proto bylo navrženo zvětšení objemu na 300 m3.

Posledním vodojemem, který se plánuje rozšířit je Tišnov – Květnice, který se nachází severně od Tišnova na úpatí kopce Květnice. Objekt zásobuje velkou část Tišnova, ale zároveň slouží jako významný tranzitní vodojem, kdy je do něj zaústěn přivaděč z Vírského oblastního vodovodu. Vodojem Květnice má aktuálně objem 500 m3 a plánuje se jeho zvětšení na objem 800 m3.

Jedním ze stavebních objektů je obnova přivaděče z jímacího území Na Nivě v Předklášteří do vodojemu Čepička. Trasa je dlouhá 657 m a po své délce bude muset překonat jak křížení s vodním tokem Loučky, tak i výrazný svah kopce Čepička až k vodojemu. 

Akce má vydané stavební povolení, do konce roku bude vysoutěžena realizační firma a zároveň podána žádost o dotace na SFŽP.

Předpokládané celkové náklady                 107 mil. Kč
Předpokládaná výše dotace                           50 mil. Kč
Výše úvěru                                                           57 mil. Kč
Vlastní zdroje                                                        7 mil. Kč

 

Běleč-Křeptov – obnova vodovodní sítě a výstavba vodojemu

Ve výhledovém plánu je zařazena úplná rekonstrukce vodovodní soustavy v obci Běleč-Křeptov s výstavbou nového vodojemu. V obou místních částech jsou vybudovány dva samostatné vodovody. Zdrojem vody jsou místní jímací zářezy a každá místní část má svůj vlastní vodojem – Křeptov o objemu 50 m3 a Běleč o objemu 100 m3. V minulých suchých letech docházelo k vysychání jímacích zářezů a tím pádem k omezení přítoku vody do obou vodojemů. Vodu potom bylo potřeba navážet cisternou. V místní části Křeptov byl pro nalepšení zdrojů vody vybudován nový hydrogeologický vrt a je plánováno jeho napojení do vodojemu Křeptov. Zároveň je navrženo propojení obou spotřebišť propojovacím řadem tak, aby při nedostatku vody mohla být voda z hydrogeologického vrtu přepouštěna zároveň i do spotřebiště v Bělči. Součástí této velké akce bude i celková rekonstrukce vodovodní sítě v Bělči, která je již na hraně své životnosti.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení, předpoklad vydání stavebního povolení je I.Q roku 2023.

Předpokládané celkové náklady                    100 mil. Kč
Předpokládaná výše dotace                              30 mil. Kč
Výše úvěru                                                              40 mil. Kč

Vlastní zdroje                                                         30 mil. Kč

 

Propojení obce Moravské Knínice – ÚV Podhájí

Jednou z částí je propojení jímacího území v Moravských Knínicích s úpravnou vody pod Čebínem v lokalitě Podhájí. Zde je navržen nový vodovodní řad délky zhruba 1 700 m, který po své trase kříží vodní tok Kuřimky a Batelovský potok. Tím se vodovodní soustava Moravských Knínic propojí s celou soustavou Tišnovska. Dalším významným zdrojem vody je nový vrt provedený pod Čebínem směrem na Chudčice, kdy plánovaným propojením právě s již uvedenou úpravnou vody v Podhájí dojde k posílení zdrojů hlavně pro obec Čebín, Sentice a Hradčany. Probíhá zpracování projektové dokumentace.

Předpokládané celkové náklady                    12 mil. Kč

 

Hajánky, zásobování pitnou vodou z vodojemu Jamné

V katastru města Tišnova se plánuje propojení rozvodné vodovodní sítě v obci Jamné do stávajícího vodárenského zařízení Hajánky s jímací studnou. V zařízení Hajánky bude rekonstruována čerpací stanice a realizována akumulační jímka. Opět tak dojde k propojení dalších dvou na sobě zatím nezávislých vodovodních soustav. Akce je projekčně připravena a bude do konce roku vysoutěžena.

Předpokládané celkové náklady                     2,6 mil. Kč

 

Moravské Knínice – obnova kanalizační a vodovodní sítě

Jedná se o obnovu vybraných úseků vodovodní a kanalizační sítě, které jsou již na hraně své životnosti.  V současné době probíhá výběr projektanta, zpracování projektové dokumentace včetně povolení se předpokládá II.Q 2023.

Předpokládané celkové náklady                 100 mil. Kč

 

Dostavba a rekonstrukce stokové sítě, vodovod a kanalizace v ulicích Jungmannova a Halouzkova

V roce 2006 bylo společností AQUA PROCON s.r.o. vypracováno „Posouzení stokové kanalizační sítě Tišnova a Předklášteří“. Z výsledků posouzení vyplynula potřeba provedení rekonstrukce stávajících kanalizačních stok, jejichž stavebně-technický stav je již nevyhovující anebo mají nevyhovující kapacitu. Předkládaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizační sítě v Tišnově v ulicích Jungmannova a Halouzkova. Zároveň došlo k rozhodnutí v souvislosti s investicí do kanalizace, rekonstruovat vodovodní řady v těchto ulicích.

Obnova kanalizace v délce 679 m.
Obnova vodovodu v délce 638 m.

Předpokládané celkové náklady              26 394 tis. Kč

 

Naše investice

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zajímavé informace…