Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Připravované stavby

Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí

Projekt rozšíření vodovodní soustavy se skládá z mnoha částí na sebe většinou nezávislých, i když ve skutečnosti jde především o posílení vodních zdrojů a zajištění dostatečného množství vody pro celou spravovanou oblast.

Zásadním opatřením pro zajištění dostatku vody je zvětšení objemů u stávající vodojemů. Toto opatření se plánuje u vodojemu Tišnov – Dřínová, který má objem pouze 50 m3 a slouží přednostně pro obec Heroltice, Březina, nově také pro obec Vohančice a Pejškov, ale zároveň také jako zdroj pro vodojem Klucanina v Tišnově. Pro plánovaný rozvoj obce Vohančice a vzhledem k výraznému nárustu spotřeby vody v obci Heroltice už je objem naprosto nedostačující a plánuje se rozšíření na objem 200 m3.

Zvětšení objemu vodojemu se plánuje i pro objekt Tišnov – Čimperek, kdy stávající vodojem má aktuálně objem 150 m3. Jedná se o vodojem, který zásobuje dolní tlakové pásmo v Tišnově. Po podrobném vyhodnocení tohoto objektu bylo zjištěno jeho vysoké využívání a nižší zabezpečenost s ohledem na průtoky přes tento vodojem, a proto bylo navrženo zvětšení objemu na 300 m3.

Posledním vodojemem, který se plánuje rozšířit je Tišnov – Květnice, který se nachází severně od Tišnova na úpatí kopce Květnice. Objekt zásobuje velkou část Tišnova, ale zároveň slouží jako významný tranzitní vodojem, kdy je do něj zaústěn přivaděč z Vírského oblastního vodovodu. Vodojem Květnice má aktuálně objem 500 m3 a plánuje se jeho zvětšení na objem 800 m3.

Jedním ze stavebních objektů je obnova přivaděče z jímacího území Na Nivě v Předklášteří do vodojemu Čepička. Trasa je dlouhá 657 m a po své délce bude muset překonat jak křížení s vodním tokem Loučky, tak i výrazný svah kopce Čepička až k vodojemu. 

Akce má vydané stavební povolení, do konce roku bude vysoutěžena realizační firma a zároveň podána žádost o dotace na SFŽP.

Předpokládané celkové náklady                 107 mil. Kč
Předpokládaná výše dotace                           50 mil. Kč
Výše úvěru                                                           57 mil. Kč
Vlastní zdroje                                                        7 mil. Kč

 

ČOV Březina - intenzifikace a rozšíření

Dlouhodobě se připravuje rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Tišnov – Březina: Tato rekonstrukce řeší především zvýšení její kapacity z 18 000 EO na 21 000 EO. Dále řeší i opravu stávajících objektů a výměnu již dosloužené technologie. Vyčištěné odpadní vody z ČOV odtékají do toku Svratka, který je hlavním přítokem do Brněnské přehrady a je tedy kladen velký důraz na zbytkovou hodnotu dusíku a fosforu ve vypouštěné odpadní vodě.

Čistírna odpadních vod je rozdělena na mechanický stupeň čištění, biologický stupeň čištění, třetí stupeň čištění, kalové hospodářství a plynové hospodářství.

V rámci celkové rekonstrukce čistírny v Březině, sloužící především pro obce Tišnov, Předklášteří, Železné, Hradčany, Březina, Heroltice, Vohančice a Štěpánovice, dojde jak k navýšení možného objemu zpracování odpadní vody, tak i k celkové opravě stávajících objektů.

Mechanický stupeň čištění projde pouze celkovou rekonstrukcí, úpravou objektů a sanací betonových částí. V biologické části se budou především nově budovat dvě aktivační nádrže a jedna dosazovací nádrž. Třetí stupeň čištění se navrhuje jako kompletně nový stupeň. Samotné kalové hospodářství projde také kompletní rekonstrukcí, zvyšuje se kapacita zpracování kalu a bude se budovat nový objekt vyhnívací nádrže. V plynovém hospodářství dojde k rekonstrukci plynojemu a kotelny.

V současné době je již zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a připravuje se ve spolupráci se společností VRV a.s. zadávací dokumentace a vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.

 

Celkové realizační náklady                           222 mil. Kč

Předpokládaná výše dotace                            35 mil. Kč

Investiční příspěvky připojených obcí          62 mil. Kč

Výše úvěru                                                          115 mil. Kč

Vlastní zdroje svazku                                         10 mil. Kč

 

Běleč-Křeptov – obnova vodovodní sítě a výstavba vodojemu

Ve výhledovém plánu je zařazena úplná rekonstrukce vodovodní soustavy v obci Běleč-Křeptov s výstavbou nového vodojemu. V obou místních částech jsou vybudovány dva samostatné vodovody. Zdrojem vody jsou místní jímací zářezy a každá místní část má svůj vlastní vodojem – Křeptov o objemu 50 m3 a Běleč o objemu 100 m3. V minulých suchých letech docházelo k vysychání jímacích zářezů a tím pádem k omezení přítoku vody do obou vodojemů. Vodu potom bylo potřeba navážet cisternou. V místní části Křeptov byl pro nalepšení zdrojů vody vybudován nový hydrogeologický vrt a je plánováno jeho napojení do vodojemu Křeptov. Zároveň je navrženo propojení obou spotřebišť propojovacím řadem tak, aby při nedostatku vody mohla být voda z hydrogeologického vrtu přepouštěna zároveň i do spotřebiště v Bělči. Součástí této velké akce bude i celková rekonstrukce vodovodní sítě v Bělči, která je již na hraně své životnosti.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení, předpoklad vydání stavebního povolení je II.Q roku 2023.

Předpokládané celkové náklady                    100 mil. Kč
Předpokládaná výše dotace                              30 mil. Kč
Výše úvěru                                                              40 mil. Kč

Vlastní zdroje                                                         30 mil. Kč

 

Propojení obce Moravské Knínice – ÚV Podhájí

Jednou z částí je propojení jímacího území v Moravských Knínicích s úpravnou vody pod Čebínem v lokalitě Podhájí. Zde je navržen nový vodovodní řad délky zhruba 1 700 m, který po své trase kříží vodní tok Kuřimky a Batelovský potok. Tím se vodovodní soustava Moravských Knínic propojí s celou soustavou Tišnovska. Dalším významným zdrojem vody je nový vrt provedený pod Čebínem směrem na Chudčice, kdy plánovaným propojením právě s již uvedenou úpravnou vody v Podhájí dojde k posílení zdrojů hlavně pro obec Čebín, Sentice a Hradčany. Probíhá zpracování projektové dokumentace.

Předpokládané celkové náklady                    12 mil. Kč

 

Hajánky, zásobování pitnou vodou z vodojemu Jamné

V katastru města Tišnova se plánuje propojení rozvodné vodovodní sítě v obci Jamné do stávajícího vodárenského zařízení Hajánky s jímací studnou. V zařízení Hajánky bude rekonstruována čerpací stanice a realizována akumulační jímka. Opět tak dojde k propojení dalších dvou na sobě zatím nezávislých vodovodních soustav. Akce je projekčně připravena a bude do konce roku 2022 vysoutěžena.

Předpokládané celkové náklady                     4,793 mil. Kč

Předpokládané dotace z MZe                           3,092 mil. Kč

Příspěvek města Tišnov                                     0,625 mil. Kč

 

Moravské Knínice – obnova kanalizační a vodovodní sítě

Jedná se o obnovu vybraných úseků vodovodní a kanalizační sítě, které jsou již na hraně své životnosti.  Celková délka vodovodních řadů určených k obnově je zhruba 1 km a celková délka kanalizačních řadů určených k obnově je 3,3 km. V současné době již probíhá projekční činnost a dokončení projektové dokumentace včetně povolení se předpokládá do poloviny roku 2023.

Předpokládané celkové náklady                 100 mil. Kč

 

Dostavba a rekonstrukce stokové sítě, vodovod a kanalizace v ulicích Jungmannova a Halouzkova

V roce 2006 bylo společností AQUA PROCON s.r.o. vypracováno „Posouzení stokové kanalizační sítě Tišnova a Předklášteří“. Z výsledků posouzení vyplynula potřeba provedení rekonstrukce stávajících kanalizačních stok, jejichž stavebně-technický stav je již nevyhovující anebo mají nevyhovující kapacitu. Předkládaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizační sítě v Tišnově v ulicích Jungmannova a Halouzkova. Zároveň došlo k rozhodnutí v souvislosti s investicí do kanalizace, rekonstruovat vodovodní řady v těchto ulicích. Realizace akce je plánována v souladu s městem Tišnov, kdy město připravuje i projekt na rekonstrukci povrchů v těchto ulicích. Předpokládané zahájení akce je v roce 2024.

Obnova kanalizace v délce 679 m.
Obnova vodovodu v délce 638 m.

Předpokládané celkové náklady              26, 394 mil. Kč

 

Tišnov – obnova vodovodu při ulici Kukýrna

Město Tišnov připravuje projekt nového přechodu pro chodce na ulici Kukýrna včetně přemístění autobusových zastávek. V rámci tohoto projektu dojde i k obnově vodovodu v tomto úseku, a to až po ulici Květnickou, kde se vodovod napojí na právě nový rekonstruovaný vodovodní řad. Dojde k obnově dvou větví vodovodu, které procházejí ulicí Kukýrna na pravé i levé straně. Délka větve procházející mimo hlavní ulici je 180 m a pochází z roku 1932, z litiny o dimenzi 50 mm. Délka hlavního řadu procházející v zeleném pásu poděl hlavní komunikace je 132 m, pochází z roku 1932, z litiny o dimenzi 150 mm.

Předpokládané celkové náklady              9 mil. Kč

 

Celková rekonstrukce ulice Husovy

V rámci celkové rekonstrukce ulice Horovy bude rekonstruována místní komunikace, včetně inženýrských sítí a sadových úprav.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce jednotné kanalizace v délce 280 m, která ulicí prochází a napojuje se do stoky v ul. Na Rybníčku. Dále bude provedena obnova vodovodu v délce 280 m. Nově bude vybudována dešťová kanalizace ul. Husovy, která bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v ul. Na Rybníčku. Jakmile bude v ul. Na Rybníčku dobudována dešťová kanalizace, dojde k přepojení této stoky.

Stávající vodovod je z roku 1932, z litiny o dimenzi 100 mm, stávající kanalizace je z roku 1955, z betonu o dimenzi 600 mm.

Akce se projekčně připravuje, hlavní investorem je město Tišnov, Svazek bude akci spolufinancovat.

Předpokládané celkové náklady               17 500 tis. Kč

 

Tišnov – obnova vodovodu a doplnění vodovodu, ul. Majorova, Hřbitovní

V rámci těchto dvou ulic se zahájila projekční příprava na obnovu a doplnění vodovodu v těchto dvou ulicích. Vodovod v ulici Majorova je délky 160 m a pochází z roku 1974, z oceli o dimenzi 50 mm. Vodovod v ulici Hřbitovní je délky 105 m a pochází z roku 1932, z litiny o dimenzi 50 mm. Vodovod na ulici Hřbitovní je veden z dolní části, z ulice Dvořákova, a je ukončen asi v jedné třetině ulice. V rámci projektu dojde tedy i zaokruhování vodovodu a napojení na vodovod při ulici Sv. Čecha. Délka nového vodovodu bude 135 m.

Předpokládané náklady                               10 mil. Kč.

 

Hradčany, ul. Horka – oprava vodovodu

Ve spolupráci s obcí Hradčany připravujeme celkovou opravu vodovodního řadu v ulici Horka. Délka opravovaného vodovodu je 316 m, pochází z roku 1981, což by mělo zaručovat ještě životnost alespoň dvaceti let, ale z důvodu častých poruch a špatného technického stavu je nutno provést opravu již v tomto roce.

Obec Hradčany v souvislosti s touto opravou připravuje na své náklady opravu stávající dešťové kanalizace v délce 114 m, opravu kabelů NN a veřejného osvětlení a finální opravu povrchů komunikace v celé opravované délce.

Zahájení výstavby se připravuje na květen 2023 s předpokládaným dokončení stavby v listopadu 2023.

Celkové realizační náklady svazku              2,9 mil. Kč

 

Rozdrojovice, ul. Pod Školou – oprava vodovodu

Ve spolupráci s obcí Rozdrojovice připravujeme opravu vodovodního řadu v ulici Pod Školou v délce 152 m. První část potrubí pochází z roku 1947 a druhá část z roku 1989. První část opravy potrubí bude hradit svazek, protože se jedná o plánovanou obnovu v rámci dožití potrubí. Druhou část bude hradit obec v rámci vyvolané investice související s potřebou zvýšení dimenze potrubí.

Zahájení stavby i její ukončení je plánováno na rok 2023

Celkové realizační náklady svazku              0,468 mil. Kč

 

Naše investice

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zajímavé informace…