Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Připravované stavby

Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí

Projekt rozšíření vodovodní soustavy se skládá z mnoha částí na sebe většinou nezávislých, i když ve skutečnosti jde především o posílení vodních zdrojů a zajištění dostatečného množství vody pro celou spravovanou oblast.

Zásadním opatřením pro zajištění dostatku vody je zvětšení objemů u stávající vodojemů. Toto opatření se plánuje u vodojemu Tišnov – Dřínová, který má objem pouze 50 m3 a slouží přednostně pro obec Heroltice, Březina, nově také pro obec Vohančice a Pejškov, ale zároveň také jako zdroj pro vodojem Klucanina v Tišnově. Pro plánovaný rozvoj obce Vohančice a vzhledem k výraznému nárustu spotřeby vody v obci Heroltice už je objem naprosto nedostačující a plánuje se rozšíření na objem 200 m3.

Zvětšení objemu vodojemu se plánuje i pro objekt Tišnov – Čimperek, kdy stávající vodojem má aktuálně objem 150 m3. Jedná se o vodojem, který zásobuje dolní tlakové pásmo v Tišnově. Po podrobném vyhodnocení tohoto objektu bylo zjištěno jeho vysoké využívání a nižší zabezpečenost s ohledem na průtoky přes tento vodojem, a proto bylo navrženo zvětšení objemu na 300 m3.

Posledním vodojemem, který se plánuje rozšířit je Tišnov – Květnice, který se nachází severně od Tišnova na úpatí kopce Květnice. Objekt zásobuje velkou část Tišnova, ale zároveň slouží jako významný tranzitní vodojem, kdy je do něj zaústěn přivaděč z Vírského oblastního vodovodu. Vodojem Květnice má aktuálně objem 500 m3 a plánuje se jeho zvětšení na objem 800 m3.

Jedním ze stavebních objektů je obnova přivaděče z jímacího území Na Nivě v Předklášteří do vodojemu Čepička. Trasa je dlouhá 657 m a po své délce bude muset překonat jak křížení s vodním tokem Loučky, tak i výrazný svah kopce Čepička až k vodojemu. 

Akce má vydané stavební povolení, v letošním roce bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele. V současné chvíli řešíme získání dotací ze SFŽP.

Celkové náklady                                               101 880 tis. Kč
Předpokládaná výše dotace                            52 000 tis. Kč
Předpokládaná výše úvěru                              20 000 tis. Kč
Předpokládané vlastní zdroje                         29 880 tis. Kč

 

ČOV Březina - intenzifikace a rozšíření

Dlouhodobě se připravuje rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Tišnov – Březina: Tato rekonstrukce řeší především zvýšení její kapacity z 18 000 EO na 21 000 EO. Dále řeší i opravu stávajících objektů a výměnu již dosloužené technologie. Vyčištěné odpadní vody z ČOV odtékají do toku Svratka, který je hlavním přítokem do Brněnské přehrady a je tedy kladen velký důraz na zbytkovou hodnotu dusíku a fosforu ve vypouštěné odpadní vodě.

Čistírna odpadních vod je rozdělena na mechanický stupeň čištění, biologický stupeň čištění, třetí stupeň čištění, kalové hospodářství a plynové hospodářství.

V rámci celkové rekonstrukce čistírny v Březině, sloužící především pro obce Tišnov, Předklášteří, Železné, Hradčany, Březina, Heroltice, Vohančice a Štěpánovice, dojde jak k navýšení možného objemu zpracování odpadní vody, tak i k celkové opravě stávajících objektů.

Mechanický stupeň čištění projde pouze celkovou rekonstrukcí, úpravou objektů a sanací betonových částí. V biologické části se budou především nově budovat dvě aktivační nádrže a jedna dosazovací nádrž. Třetí stupeň čištění se navrhuje jako kompletně nový stupeň. Samotné kalové hospodářství projde také kompletní rekonstrukcí, zvyšuje se kapacita zpracování kalu a bude se budovat nový objekt vyhnívací nádrže. V plynovém hospodářství dojde k rekonstrukci plynojemu a kotelny.

V současné době je již zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a připravuje se ve spolupráci se společností VRV a.s. zadávací dokumentace a vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Předpokládané celkové náklady                 222 000 tis. Kč

Předpokládaná výše dotace                            35 000 tis. Kč
Předpokládaná výše úvěru                            115 000 tis. Kč
Předpokládané vlastní zdroje                         10 000 tis. Kč
Předpokládané příspěvky obcí                       62 000 tis. Kč

 

Běleč-Křeptov – obnova vodovodní sítě a výstavba vodojemu

Ve výhledovém plánu je zařazena úplná rekonstrukce vodovodní soustavy v obci Běleč-Křeptov s výstavbou nového vodojemu. V obou místních částech jsou vybudovány dva samostatné vodovody. Zdrojem vody jsou místní jímací zářezy a každá místní část má svůj vlastní vodojem – Křeptov o objemu 50 m3 a Běleč o objemu 100 m3. V minulých suchých letech docházelo k vysychání jímacích zářezů a tím pádem k omezení přítoku vody do obou vodojemů. Vodu potom bylo potřeba navážet cisternou. V místní části Křeptov byl pro nalepšení zdrojů vody vybudován nový hydrogeologický vrt a je plánováno jeho napojení do vodojemu Křeptov. Zároveň je navrženo propojení obou spotřebišť propojovacím řadem tak, aby při nedostatku vody mohla být voda z hydrogeologického vrtu přepouštěna zároveň i do spotřebiště v Bělči. Součástí této velké akce bude i celková rekonstrukce vodovodní sítě v Bělči, která je již na hraně své životnosti.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení, předpoklad vydání stavebního povolení je II.Q roku 2023.

Předpokládané celkové náklady                    60 000 tis. Kč
Předpokládaná výše dotace                            10 000 tis. Kč
Výše úvěru                                                            20 000 tis. Kč

Vlastní zdroje                                                       30 000 tis. Kč

 

Propojení obce Moravské Knínice – ÚV Podhájí

Jednou z částí je propojení jímacího území v Moravských Knínicích s úpravnou vody pod Čebínem v lokalitě Podhájí. Zde je navržen nový vodovodní řad délky zhruba 1 700 m, který po své trase kříží vodní tok Kuřimky a Batelovský potok. Tím se vodovodní soustava Moravských Knínic propojí s celou soustavou Tišnovska. Dalším významným zdrojem vody je nový vrt provedený pod Čebínem směrem na Chudčice, kdy plánovaným propojením právě s již uvedenou úpravnou vody v Podhájí dojde k posílení zdrojů hlavně pro obec Čebín, Sentice a Hradčany. Probíhá zpracování projektové dokumentace.

Předpokládané celkové náklady                    12 000 tis. Kč

 

Hajánky, zásobování pitnou vodou z vodojemu Jamné

V katastru města Tišnova se plánuje propojení rozvodné vodovodní sítě v obci Jamné do stávajícího vodárenského zařízení Hajánky s jímací studnou. V zařízení Hajánky bude rekonstruována čerpací stanice a realizována akumulační jímka. Opět tak dojde k propojení dalších dvou na sobě zatím nezávislých vodovodních soustav. Akce je projekčně připravena a vysoutěžena.

Celkové náklady                                               4 793 tis. Kč                                                              Předpokládané dotace z MZe                     3 092 tis. Kč                                                        Příspěvek města Tišnov                                      625 tis. Kč

 

Moravské Knínice – obnova kanalizační a vodovodní sítě

Jedná se o obnovu vybraných úseků vodovodní a kanalizační sítě, které jsou již na hraně své životnosti.  Celková délka vodovodních řadů určených k obnově je zhruba 1 km a celková délka kanalizačních řadů určených k obnově je 3,3 km. V současné době již probíhá projekční činnost a dokončení projektové dokumentace včetně povolení se předpokládá do poloviny roku 2023.

Předpokládané celkové náklady                 100 000 tis. Kč

 

Dostavba a rekonstrukce stokové sítě, vodovod a kanalizace v ulicích Jungmannova a Halouzkova

V roce 2006 bylo společností AQUA PROCON s.r.o. vypracováno „Posouzení stokové kanalizační sítě Tišnova a Předklášteří“. Z výsledků posouzení vyplynula potřeba provedení rekonstrukce stávajících kanalizačních stok, jejichž stavebně-technický stav je již nevyhovující anebo mají nevyhovující kapacitu. Předkládaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizační sítě v Tišnově v ulicích Jungmannova a Halouzkova. Zároveň došlo k rozhodnutí v souvislosti s investicí do kanalizace, rekonstruovat vodovodní řady v těchto ulicích. Realizace akce je plánována v souladu s městem Tišnov, kdy město připravuje i projekt na rekonstrukci povrchů v těchto ulicích. Předpokládané zahájení akce je v roce 2024.

Obnova kanalizace v délce 679 m.
Obnova vodovodu v délce 638 m.

Předpokládané celkové náklady                 26 394 tis. Kč

 

Tišnov – obnova vodovodu při ulici Kukýrna

Město Tišnov připravuje projekt nového přechodu pro chodce na ulici Kukýrna včetně přemístění autobusových zastávek. V rámci tohoto projektu dojde i k obnově vodovodu v tomto úseku, a to až po ulici Květnickou, kde se vodovod napojí na právě nový rekonstruovaný vodovodní řad. Dojde k obnově dvou větví vodovodu, které procházejí ulicí Kukýrna na pravé i levé straně. Délka větve procházející mimo hlavní ulici je 180 m a pochází z roku 1932, z litiny o dimenzi 50 mm. Délka hlavního řadu procházející v zeleném pásu poděl hlavní komunikace je 132 m, pochází z roku 1932, z litiny o dimenzi 150 mm.

Předpokládané celkové náklady              6 000 tis. Kč

 

Tišnov – obnova vodovodu a doplnění vodovodu, ul. Majorova, Hřbitovní

V letošním roce se dokončili projekční práce na opravu vodovodních řadů v ulicích Majorova a Hřbitovní. V ulici Hřbitovní je vodovod z litiny z roku 1932. Vodovod je veden z dolní části, z ulice Dvořákova, a je ukončen asi v jedné třetině ulice. V rámci projektu dojde k opravě stávajícího vodovodu délky cca 110 m a zároveň i zaokruhování vodovodu v délce 140 m a napojení na vodovod při ulici Sv. Čecha.

Vodovodní řad v ulici Majorova je z oceli a pochází z roku 1974. Oprava bude probíhat v celé délce ulice 144 m.

Celkové náklady                                          4 003 tis. Kč

 

 

 

 

Zajímavé informace…