Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Probíhající stavby

Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí

Projekt rozšíření vodovodní soustavy se skládá z mnoha částí na sebe většinou nezávislých, i když ve skutečnosti jde především o posílení vodních zdrojů a zajištění dostatečného množství vody pro celou spravovanou oblast.

Zásadním opatřením pro zajištění dostatku vody je zvětšení objemů u stávající vodojemů. Toto opatření se plánuje u vodojemu Tišnov – Dřínová, který má objem pouze 50 m3 a slouží přednostně pro obec Heroltice, Březina, nově také pro obec Vohančice a Pejškov, ale zároveň také jako zdroj pro vodojem Klucanina v Tišnově. Pro plánovaný rozvoj obce Vohančice a vzhledem k výraznému nárustu spotřeby vody v obci Heroltice už je objem naprosto nedostačující a plánuje se rozšíření na objem 200 m3.

Zvětšení objemu vodojemu se plánuje i pro objekt Tišnov – Čimperek, kdy stávající vodojem má aktuálně objem 150 m3. Jedná se o vodojem, který zásobuje dolní tlakové pásmo v Tišnově. Po podrobném vyhodnocení tohoto objektu bylo zjištěno jeho vysoké využívání a nižší zabezpečenost s ohledem na průtoky přes tento vodojem, a proto bylo navrženo zvětšení objemu na 300 m3.

Posledním vodojemem, který se plánuje rozšířit je Tišnov – Květnice, který se nachází severně od Tišnova na úpatí kopce Květnice. Objekt zásobuje velkou část Tišnova, ale zároveň slouží jako významný tranzitní vodojem, kdy je do něj zaústěn přivaděč z Vírského oblastního vodovodu. Vodojem Květnice má aktuálně objem 500 m3 a plánuje se jeho zvětšení na objem 800 m3.

Jedním ze stavebních objektů je obnova přivaděče z jímacího území Na Nivě v Předklášteří do vodojemu Čepička. Trasa je dlouhá 657 m a po své délce bude muset překonat jak křížení s vodním tokem Loučky, tak i výrazný svah kopce Čepička až k vodojemu. 

Akce byla zahájena v březnu 2024 a to rekonstrukcí vodovodu v ulici U Svratky, která by měla být dokončena v květnu 2024.

Celkové náklady                                               101 880 tis. Kč
Předpokládaná výše dotace                            52 000 tis. Kč
Předpokládaná výše úvěru                              20 000 tis. Kč
Předpokládané vlastní zdroje                         29 880 tis. Kč

 

 

Zajímavé informace…