Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Probíhající stavby

Hradčany, ul. Horka – oprava vodovodu

Ve spolupráci s obcí Hradčany probíhá celková oprava vodovodního řadu v ulici Horka. Délka opravovaného vodovodu je 316 m, pochází z roku 1981, což by mělo zaručovat ještě životnost alespoň dvaceti let, ale z důvodu častých poruch a špatného technického stavu se obnova vodovodu musela urychlit.

Obec Hradčany v souvislosti s touto opravou připravila na své náklady opravu stávající dešťové kanalizace v délce 114 m, opravu kabelů NN a veřejného osvětlení a finální opravu povrchů komunikace v celé opravované délce.

Stavba byla zahájena v dubnu 2023 s předpokládaným dokončení stavby v listopadu 2023.

Celkové realizační náklady svazku              1 927 tis. Kč

 

Rozdrojovice, ul. Pod Školou – oprava vodovodu

Ve spolupráci s obcí Rozdrojovice probíha oprava vodovodního řadu v ulici Pod Školou v délce 152 m. První část potrubí pochází z roku 1947 a druhá část z roku 1989. První část opravy potrubí hradí svazek, protože se jedná o plánovanou obnovu v rámci dožití potrubí. Druhou část hradí obec v rámci vyvolané investice související s potřebou zvýšení dimenze potrubí.

Stavba je již zahájena a její ukončení je plánováno do konce roku 2023.

Celkové realizační náklady svazku              468 tis. Kč

 

Celková rekonstrukce ulice Husovy

V rámci celkové rekonstrukce ulice Husovy je rekonstruována místní komunikace, včetně inženýrských sítí a sadových úprav.

Bude provedena rekonstrukce jednotné kanalizace v délce 272 m, která ulicí prochází a napojuje se do stoky v ul. Na Rybníčku. Dále bude probíhat obnova vodovodu v délce 279 m. Nově vybuduje město Tišnov dešťovou kanalizaci ul. Husovy, která bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v ul. Na Rybníčku. Jakmile bude v ul. Na Rybníčku dobudována dešťová kanalizace, dojde k přepojení této dešťové stoky.

Stávající vodovod je z roku 1932, z litiny o dimenzi 100 mm, stávající kanalizace je z roku 1955, z betonu o dimenzi 600 mm.

Stavba již probíhá, hlavní investorem je město Tišnov a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 

Realizace stavby byla zahájena                     20.3.2023

Celkové náklady na rekonstrukci            25 523 tis. Kč

Celkové náklady  svazku                            11 294 tis. Kč

 

 

 

Zajímavé informace…